Kinderen (0-11 jaar)

Binnen ons multidisciplinaire autisme team streven we naar kwalitatief hoogstaande zorg voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek.
Een autisme spectrum stoornis (ASS) kan zich op veel verschillende manier uiten en er kunnen verschillende bijkomende problemen optreden. Voor zover bekend bestaat er geen genezing voor ASS. Wel zijn er verschillende manieren om het kind en het gezin te helpen om te gaan met ASS zodat de normale ontwikkeling gestimuleerd wordt en de problemen minder zwaar worden. Het autisme team hanteert een integrale (allesomvattende) benadering van de problemen van het kind en zijn omgeving. Er wordt aandacht besteed aan het kind zelf, de ASS en de eventuele combinatie met andere aandoeningen, het functioneren van de ouders en het gezin en het functioneren van het kind op school en eventuele andere sociale omgevingen. Dit wordt binnen het autisme team gedaan middels de volgende behandelmethoden:

Psycho-educatie
Door middel van inzicht gevende gesprekken informeren we het kind en diens systeem over ASS en wat dit betekent voor (de toekomst van) het kind en het gezin.
Het autisme team is geschoold in de methodiek Brain Blocks. Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor het kind om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.

Systeem-/ouderbegeleiding
Vaak is het nuttig om ouders te leren hoe zij het beste met het gedrag van hun kind kunnen omgaan. Hierbij wordt bijvoorbeeld aandacht gegeven aan communiceren, regels stellen en structuur bieden. Zo’n behandeling kan zorgen voor verbeterde ouder-kind interacties.

Adviezen aan school
Uit onderzoek is bekend dat scholing het kind met autisme betere vooruitzichten geeft. Vaak ervaren kinderen en jongeren met ASS echter veel problemen op school en is er is sommige gevallen ook sprake van schoolverzuim. Het autisme team kijkt samen met de ouders naar de mogelijkheden van passende ondersteuning, dagbehandeling en regulier of speciaal onderwijs in de omgeving. Daarnaast bieden we psycho-educatie aan leerkrachten/docenten, zodat zij weten wat er met het kind aan de hand is en wat het desbetreffende kind nodig heeft om zo optimaal mogelijk van het onderwijsaanbod gebruik te kunnen maken.

Vaardigheidstraining en gedragstherapie
Om (sociale) vaardigheden te versterken worden gedragstherapeutische interventies ingezet. Hierbij spelen ouders ook een belangrijke rol in het uitvoeren van de behandeling. In alle gevallen zijn structuur, duidelijkheid en consequent handelen zeer belangrijk. Daarnaast werken we samen met kinderfysiotherapeuten die een rol spelen in vaardigheidstraining, sport en spel, conditie en krachttraining, het kiezen van een sport en ontspanningsoefeningen.