Kinderen (0-11 jaar)

Een autisme spectrum stoornis (ASS) is voor ieder kind of jongeren anders. Er is geen kind met ASS die hetzelfde is. Er kunnen verschillende dan ook verschillende bijkomende problemen optreden. Er zijn verschillende manieren om het kind en het gezin te helpen om te gaan met ASS zodat de normale ontwikkeling gestimuleerd wordt en de problemen minder zwaar worden. Het DOK018 team voor Autisme hanteert een interdisciplinaire benadering van de problemen van het kind en zijn omgeving. Er wordt aandacht besteed aan het kind zelf, de ASS en de eventuele combinatie met andere aandoeningen en het systeem van het kind waarin het leeft en opgroeit.

De begeleiding bestaat uit verschillende onderdelen.

Psycho-educatie
Als er bij uw kind nog maar net de diagnose autisme spectrum stoornis is gesteld, wilt u natuurlijk weten wat dat precies inhoudt. Misschien herkent u uzelf of uw kind niet in deze diagnose. Psycho-educatie voor ASS is er dan ook voor bedoeld om u en/of uw kind te helpen herkennen wat het is, maar ook te leren accepteren dat het een (mooi) deel van u of uw kind is. Uw (kind) zal leren hoe het met andere mensen kan praten over ASS, zodat de omgeving ook beter zal snappen wat het is. Naast het bespreken van beperkingen die ASS met zich mee brengt, bespreken we ook vooral de mogelijkheden die het biedt.

Systeem-/ouderbegeleiding
Bij DOK018 gaan wij uit van het zgn. ‘tweesporenbeleid’: dat betekent dat zowel ouders als kinderen in behandeling komen. Ouders hebben gesprekken met de behandelaar. Indien geïndiceerd, wordt er aanvullend systeemtherapie geboden. Beide ‘sporen’ moeten worden gevolgd voor een succesvolle behandeling. Vaak is het nuttig om ouders te leren hoe zij het beste met het gedrag van hun kind kunnen omgaan. Hierbij wordt bijvoorbeeld aandacht gegeven aan communiceren, regels stellen en structuur bieden. Zo’n behandeling kan zorgen voor een verbetering van de ouder-kind interacties.

Psycho-educatie op school
Psycho-educatie op school zorgt voor het kind met ASS tot betere vooruitzichten. Vaak ervaren kinderen en jongeren met ASS echter veel problemen op school en is er in sommige gevallen ook sprake van schoolverzuim. Het DOK018 team voor Autisme kijkt samen met de ouders naar de mogelijkheden van ondersteuning, deeltijdbehandeling bij DOK018 en regulier of speciaal onderwijs in de omgeving. Daarnaast bieden we Psycho-educatie aan leerkrachten/docenten, zodat zij weten wat er met het kind aan de hand is en wat het desbetreffende kind nodig heeft om zo optimaal mogelijk van het onderwijsaanbod gebruik te kunnen maken.

Vaardigheidstraining en gedragstherapie
Om sociale vaardigheden te versterken worden gedragstherapeutische interventies ingezet. Hierbij spelen ouders een belangrijke rol in het uitvoeren van de behandeling. In alle gevallen zijn structuur, duidelijkheid en consequent handelen zeer belangrijk.  Praktische vaardigheidstraining, sport en spel, conditie en krachttraining, het kiezen van een sport en ontspanningsoefeningen is een belangrijk onderdeel en wordt uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut of psycho-motorische kindertherapeut binnen het team.