Intensieve multidisciplinaire behandeling

Intensieve multidisciplinaire behandeling

Voor wie is de Intensieve multidisciplinaire behandeling (IMB)?
Intensieve multidisciplinaire behandeling is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een autisme spectrum stoornis of vermoeden daarvan, die actief willen werken aan het vergroten van de eigen kwaliteit van leven.

Verloop van de kennismaking
Na aanmelding word je samen met je ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt nader ingegaan op de moeilijkheden die door jou en je ouders worden ervaren en in samenspraak worden er behandeldoelen opgesteld. Er is ruimte voor het stellen van vragen en je hoort wanneer je met de behandeling kan starten.

Verloop van de behandeling
Drie dagdelen van 3,5 uur per week neem je in een groep van maximaal zes jongeren deel aan het multidisciplinaire behandelaanbod. Wij kiezen voor een multidisciplinaire behandeling omdat bij klachten altijd verschillende factoren een rol spelen, die elkaar ook nog eens beïnvloeden. Binnen het gestructureerde aanbod van de behandeling neem je deel aan groepstrainingen en –therapieën als ook aan individuele therapieën. De volgende behandelonderdelen komen aan bod:

  • Dagelijks een opening- en afsluiting waarbij er accent ligt op de oefening van- en evaluatie van jouw behandeldoelen;
  • Groepstraining Zelfregulatie, gericht op het (beter) leren omgaan met spanning, boosheid, onrecht en frustratie;
  • Groepsmodule Identiteit en zelfbeeld, gericht op het ontwikkelen en versterken van jouw identiteit en zelfbeeld;
  • Groepsmodule Bewegen en ontspannen;
  • Rots & water, een psychofysieke training gericht op het versterken van jouw communicatieve- en sociale vaardigheden en het vergroten van jouw welzijn.
  • Individuele psycho educatie, gericht op het ontwikkelen of vergroten van inzicht in- en acceptatie van de moeilijkheden die je ervaart;
  • Individuele psycho motore (kinder)fysiotherapie;
  • Individuele behandelgesprekken;
  • Individuele gesprekken met de sociotherapeut, waarin onder meer de vertaalslag wordt gemaakt van je behandeldoelen naar praktische, concrete werkdoelen.
  • Een voorbespreking en nabespreking van jouw weekend, waarbij je behandeldoelen opnieuw een centrale plaats innemen.

Op indicatie kunnen Beeldende therapie en Exposure onderdeel van jouw programma uitmaken.

Rol van ouders
Bij DOK018 gaan wij uit van het zgn. ‘tweesporenbeleid’: dat betekent dat zowel je ouders als jij in behandeling komen. Je ouders hebben gesprekken met je behandelaar en ook de sociotherapeut heeft tweewekelijks een contactmoment  met je ouders. Indien geïndiceerd, wordt er aanvullend systeemtherapie geboden. Beide ‘sporen’ moeten worden gevolgd voor een succesvolle behandeling.

Combinatie Intensieve multidisciplinaire behandeling en school
Door deel te nemen aan de behandeling mis je drie dagdelen per week school. Je behandelaar zal daarin ondersteunend zijn zodat de combinatie behandeling en school zo goed als mogelijk kan verlopen.

Wanneer je bij aanvang van de behandeling niet naar school gaat zal het opstarten van school een behandeldoel voor je vormen.

Evaluatie en duur van de Intensieve multidisciplinaire behandeling
Na zes weken deelname vindt er een multidisciplinaire tussenevaluatie plaats waar jij en je ouders bij uitgenodigd worden. Voor aanvang van de evaluatie vul je met ondersteuning van de sociotherapeut jouw eigen evaluatieformulier in. De bij jou betrokken disciplines verzorgen eveneens een verslag. In de evaluatiebespreking staat de voortgang van jouw behandeldoelen en daarmee jouw welzijn centraal. Jouw behandeldoelen kunnen worden bijgesteld of voortgezet.

De exacte duur van de behandeling is afhankelijk van de vorderingen die jij en je ouders maken en bedraagt maximaal drie maanden. Na drie maanden vindt de eindevaluatie van je behandeling plaats waar jij en je ouders opnieuw bij uitgenodigd worden. In de eindevaluatie krijg je mogelijk advies over een vervolgbehandelaanbod.

Autisme

Autisme

Behandelcentrum DOK018 heeft een team van mensen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van Autisme. Het team bestaat uit een psychiater, kinderarts, kinder- en jeugdpsycholoog, kinderfysiotherapeut, creatief therapeut, sociotherapeut en ambulante behandelaars. Wij werken vanuit de visie: dat lichaam, emoties, gedachten en omgevingsfactoren invloed hebben op hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen. Elk kind of jongeren is uniek en heeft zijn/haar eigen behoeften. Behandeling vraagt maatwerk. Ons team brengt de instandhoudende factoren van het kind of jongere en zijn omgeving in kaart (beschermende -en risicofactoren) en geven daarop de behandeling vorm. Diagnostiek en psycho-educatie zien wij als essentiële onderdelen van onze behandeling, zodat we de klachten en symptomen, die beperkingen geven in het functioneren ‘op maat’ kunnen behandelen. Onze aanpak bestaat uit verschillende onderdelen: psychodiagnostisch onderzoek, psychologische behandeling, thuisbehandeling (ouder-kind begeleiding/systeemtherapie), bewegen en sport en (soms) medicatie zijn in samenhang noodzakelijk voor een effectieve behandeling. Ook kan een intensievere behandeling noodzakelijk zijn waardoor een jongeren gebruik kan maken van een Intensief Multidisciplinaire behandeling, al dan niet in combinatie met school. Een behandeling van het kind en de jongeren en zijn systeem zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk tot ontwikkeling komen in de maatschappij op hun eigen manier.

Kinder- & jeugdpsychologie

Kinder- & jeugdpsychologie

Een kinder- en jeugdpsycholoog onderzoekt en behandelt psychologische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Werken met kinderen en jeugdigen vereist zorgvuldigheid en specifieke deskundigheid.

De kinderpsycholoog is een post-universitair opgeleide professional die zich tijdens en na de masteropleiding psychologie heeft bekwaamd in het werken met kinderen en jongeren en het ‘systeem’ om hen heen. Met ‘systeem’ worden de ouders en eventuele broertjes/zusjes bedoeld, maar ook andere mensen die in nauw contact staan met het kind of de jongere.

Specialisatie

Specialisatie

Ons behandelcentrum bezit expertise in de behandeling van kinderen en jongeren. Wij zijn experts vanwege de jarenlange ervaring met en interesse in een aantal aandoeningen bij groepen kinderen en jongeren. Deze expertise leidt tot kwalitatief hoogstaande behandelingen binnen ons centrum en geeft ons bekendheid binnen Zeeland en zelfs buiten de Zeeuwse provincie.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Ook bepalen we wat het gevolg is van de motorische beperkingen.

Onderzoek
Na aanmelding bij ons centum wordt het kind ingepland voor een onderzoek. Tijdens het onderzoek bepalen we eerst door middel van een vraaggesprek (anamnese) wat precies de hulpvraag is van het kind, de ouders en eventueel de school. Daarna kijken we naar de mogelijkheden van het kind. Op deze manier kunnen we zien wat de mogelijkheden van het kind zijn en waar de problemen liggen. Over het algemeen is een van de ouders bij het onderzoek aanwezig.

Oudergesprek
Na het onderzoek van kinderen en jongeren plannen we een oudergesprek in. We bespreken dan met een van de ouders of met beide ouders wat we in het onderzoek gezien hebben en wat de behandel- mogelijkheden zijn. Op deze manier kunnen we uw vragen over het onderzoek, de behandeling of kinderfysiotherapie beantwoorden zonder dat het kind hierbij aanwezig is.

Behandeling
Aan de hand van de gegevens die we uit het vraaggesprek, het onderzoek en het oudergesprek halen, bepalen we of het kind baat kan hebben bij kinderfysiotherapeutische behandeling. Zuigelingen kunnen we aan huis of in de praktijk behandelen. De oudere kinderen behandelen we in de praktijk. In overleg kunnen we besluiten met een gymles, zwemles of handvaardigheidles mee te kijken om zo optimaal mogelijk te behandelen. Het doel van de behandeling is de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Uiteindelijk streven we ernaar dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.

Tijdens de behandeling van zuigelingen geven we voor een groot deel hanterings- en speladviezen aan ouders. Bij oudere kinderen oefenen we, veelal in het bijzijn van de ouders, zodat de spelletjes en oefeningen ook thuis gedaan kunnen worden. Soms willen we dat het kind thuis oefent, dan geven we huiswerkoefeningen mee. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de hulpvraag en de behandel- doelstelling. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag.