Praktijkorganisatie

Klantervaring
Ieder jaar voert kinderfysiotherapie DOK018 een klantervaringsonderzoek uit. Op deze manier willen wij inzicht krijgen in uw ervaringen met de praktijk. Na het afronden van het behandeltraject van uw kind ontvangt u een korte enquête. Hierin wordt gevraagd hoe u de zorg voor uw kind heeft ervaren en of u nog verbetersuggesties heeft. Het invullen van de enquête gebeurt anoniem. Op basis van de resultaten uit het klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden.

Waarneemregeling
Tijdens de behandeling bij kinderfysiotherapie DOK018 kan het voorkomen dat uw behandelend kindefysiotherapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden dan overgenomen door een andere kinderfysiotherapeut van DOK018. Er vindt een uitgebreide overdracht plaats zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten. Wij zoeken dan met u naar een passende oplossing.

Bij kortdurende ziekte van uw behandelend kinderfysiotherapeut kan het voorkomen dat behandelingen worden afgezegd. Bij langdurige ziekte streven wij naar adequate vervanging. Deze vervanging wordt altijd uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut.

Dossiervorming
Met vertrouwelijke gegevens wordt discreet omgegaan. Onze medewerkers zijn, net als artsen, gebonden aan hun beroepsgeheim. Dat betekent dat er niets over de cliënt of de inhoud van de gesprekken besproken mag worden met derden, tenzij de cliënt expliciet en schriftelijk toestemming geeft. Vanuit het oogpunt van continue zorg heeft DOK018 graag contact met de huisarts, kinderarts of verwijzer. Het contact vindt alleen plaats met toestemming. Eveneens worden gegevens niet aan andere partijen, zoals bijvoorbeeld onderzoeksinstanties, verstrekt zonder goedkeuring. Tijdens de behandeling zullen de belangrijke zaken omtrent  behandeling vastgelegd worden in een (elektronisch) dossier. Het spreekt voor zich dat ook die gegevens strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. Het dossier is eigendom van DOK018 en inzien en kopiëren mag, maar niet meenemen. Na afloop van de therapie wordt jouw dossier, volgens de wettelijke eisen, nog vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Wet voor uw rechten en plichten?
DOK018 houdt zich aan de beroepscode van het KNGF, NVFK, NIP en aan de wet WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Hierin zijn de rechten en plichten van cliënten en behandelaars opgenomen. Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in dossier en het privacyrecht. Meer informatie over de WGBO op www.hulpgids.nl.

Hygiëne
Behandelcentrum DOK018 draagt zorg voor schone behandelkamers en schone toilet- en doucheruimtes.