Missie en visie

Missie
‘I have a dream’ – Martin Luther King Jr. said, and what followed was a vision that changed a nation.

DOK018 is een uniek multidisciplinair behandelcentrum voor kinderen en jongeren in de multidisciplinaire gezondheidszorg van Zeeland. Wij zijn ontstaan vanuit een droom om een behandelaanbod te creëren dat nog niet voorhanden was. Ons bestaansrecht ontlenen wij aan het onderscheidende aanbod van expertise voor kinderen en jongeren. Er is vraag vanuit kinderen en jongeren en hun ouders naar het onderzoeken en behandelen van SOLK, gedragsproblemen en ‘lifestyle’ aandoeningen in een multidisciplinair team. Tevens is er vraag vanuit verwijzers naar een dergelijke werkwijze: huisartsen, kinderartsen en medisch specialisten. Vanuit een transparant perspectief van waarden en normen werken wij samen met kinderen, jongeren en hun ouders en verwijzers. Wij zijn laagdrempelig, werken snel en efficiënt, zonder wachtlijsten en we communiceren snel en open.

Kinderen, jongeren en ouders en verwijzers weten wat hun te wachten staat wanneer zij zich aanmelden voor onderzoek en behandeling. Een doelmatige, efficiënte en doelgerichte behandeling gericht op het zoeken naar oplossingen binnen de leefwereld van het kind of de jongeren. De intenties en ambities richten zich op het uitbreiden van het aantal disciplines in ons centrum waardoor we nog beter gezondheidsvraagstukken kunnen behandelen. Daarmee willen wij uitgroeien naar een toonaangevend centrum waar kwalitatief hoogstaand onderzoek en behandeling volgens de laatste wetenschappelijke inzichten de norm is. Daarnaast geven wij als centrum in Zeeland en daarbuiten lezingen, cursussen en scholing voor andere professionals. Wij gaan innovatief te werk in het ontwikkelen van ‘nieuwe’ behandelingen en behandelprogramma’s en zijn gericht op de vraag van kinderen, ouders en hun ouders.

Samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel en wij willen dan ook graag met andere collega’s samenwerken met respect en waardering voor elkaars expertise om een oplossing te vinden voor het probleem van een kind, jongeren en hun ouders. Dit probleem staat daarbij altijd centraal.

Visie
Gezondheidsvraagstukken van kinderen zijn overwegend complex en meervoudig bepaald. Ze kunnen zelden alleen worden verklaard vanuit de aanwezigheid van een bepaalde aandoening, maar kennen een complexe samenhang van factoren. Deze vaststelling sluit aan bij een opvatting over ontwikkeling van kinderen die meer inhoudt dan de gevolgen van groei en rijping van het lichaam. Ontwikkeling van kinderen wordt gezien als het gevolg van een complexe en dynamische interactie van het kind met zijn omgeving. In deze visie is gezondheid het vermogen om, ondanks ziekte of aandoening, te kunnen participeren met de omgeving en daarmee richting te kunnen geven aan het eigen leven. Deze visie sluit aan bij de International Classification of functioning Children and Youth (ICF-CY).

Hulpverlening binnen een hierboven geformuleerde visie op gezondheid van kinderen kan niet alleen maar technisch en probleemoplossend zijn. Hulpverlening moet ook gericht zijn op de zogeheten psychologische basisbehoeften van kinderen, namelijk de relatie, competentie en autonomie. Met
andere woorden: veiligheid en vertrouwen in de omgang met anderen, waarin je kunt laten zien wat binnen je mogelijkheden ligt.  De complexe interactie van factoren die leiden tot een ziekte of een gezondheidsprobleem wordt beschouwd in relatie tot het bewegend functioneren van het kind. Vanuit deze gerichtheid bestaat een analyse van het individuele gezondheidsprobleem  altijd uit een breed perspectief van biomedische, psychologische en sociologische factoren die van invloed zijn. Hulpverlening zal daarbij altijd leiden tot het vergroten van de ontwikkeling van het kind op basis
van een gezonde relatie tussen hulpverlener, het kind en zijn ouders.

In ons centrum wordt de behandeling primair gezien als een vorm van hulpverlening gericht op het functioneren van kinderen, jongeren en hun ouders binnen de context van het handelen van elke dag.
Wij streven ernaar ons handelen te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs. Evidence Based Practise geïntegreerd in het professioneel handelen van alledag. In essentie streven wij naar het beïnvloeden van handelingen of activiteiten, die het kind, de jongeren en hun ouders beïnvloeden en deze beschouwen wij in de context van de participatie van het systeem(gezin, school, sportclub). Wij begeleiden daarbij het kind en zijn ouders naar zelfstandigheid in het bedenken van oplossingen voor bewegingsproblemen zowel in relatie, competentie als autonomie.

Ons centrum is in Zeeland een toonaangevend centrum waar geen wachtlijsten zijn, waar kinderen en jongeren en hun ouders weten welke ‘producten’ er voorhanden zijn en wat deze ‘producten’ precies inhouden. Deze duidelijke en onderscheidende manier van werken zorgt ervoor dat wij in de eerstelijnsgezondheidszorg ‘overeind’ blijven met een eigenzinnige positie. In de samenwerking met andere professionals hebben wij een uitgebreid netwerk van collega’s die met ons samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.