Intensieve multidisciplinaire behandeling

Voor wie is de Intensieve multidisciplinaire behandeling (IMB)?
Intensieve multidisciplinaire behandeling is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een autisme spectrum stoornis of vermoeden daarvan, die actief willen werken aan het vergroten van de eigen kwaliteit van leven.

Verloop van de kennismaking
Na aanmelding word je samen met je ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt nader ingegaan op de moeilijkheden die door jou en je ouders worden ervaren en in samenspraak worden er behandeldoelen opgesteld. Er is ruimte voor het stellen van vragen en je hoort wanneer je met de behandeling kan starten.

Verloop van de behandeling
Drie dagdelen van 3,5 uur per week neem je in een groep van maximaal zes jongeren deel aan het multidisciplinaire behandelaanbod. Wij kiezen voor een multidisciplinaire behandeling omdat bij klachten altijd verschillende factoren een rol spelen, die elkaar ook nog eens beïnvloeden. Binnen het gestructureerde aanbod van de behandeling neem je deel aan groepstrainingen en –therapieën als ook aan individuele therapieën. De volgende behandelonderdelen komen aan bod:

  • Dagelijks een opening- en afsluiting waarbij er accent ligt op de oefening van- en evaluatie van jouw behandeldoelen;
  • Groepstraining Zelfregulatie, gericht op het (beter) leren omgaan met spanning, boosheid, onrecht en frustratie;
  • Groepsmodule Identiteit en zelfbeeld, gericht op het ontwikkelen en versterken van jouw identiteit en zelfbeeld;
  • Groepsmodule Bewegen en ontspannen;
  • Rots & water, een psychofysieke training gericht op het versterken van jouw communicatieve- en sociale vaardigheden en het vergroten van jouw welzijn.
  • Individuele psycho educatie, gericht op het ontwikkelen of vergroten van inzicht in- en acceptatie van de moeilijkheden die je ervaart;
  • Individuele psycho motore (kinder)fysiotherapie;
  • Individuele behandelgesprekken;
  • Individuele gesprekken met de sociotherapeut, waarin onder meer de vertaalslag wordt gemaakt van je behandeldoelen naar praktische, concrete werkdoelen.
  • Een voorbespreking en nabespreking van jouw weekend, waarbij je behandeldoelen opnieuw een centrale plaats innemen.

Op indicatie kunnen Beeldende therapie en Exposure onderdeel van jouw programma uitmaken.

Rol van ouders
Bij DOK018 gaan wij uit van het zgn. ‘tweesporenbeleid’: dat betekent dat zowel je ouders als jij in behandeling komen. Je ouders hebben gesprekken met je behandelaar en ook de sociotherapeut heeft tweewekelijks een contactmoment  met je ouders. Indien geïndiceerd, wordt er aanvullend systeemtherapie geboden. Beide ‘sporen’ moeten worden gevolgd voor een succesvolle behandeling.

Combinatie Intensieve multidisciplinaire behandeling en school
Door deel te nemen aan de behandeling mis je drie dagdelen per week school. Je behandelaar zal daarin ondersteunend zijn zodat de combinatie behandeling en school zo goed als mogelijk kan verlopen.

Wanneer je bij aanvang van de behandeling niet naar school gaat zal het opstarten van school een behandeldoel voor je vormen.

Evaluatie en duur van de Intensieve multidisciplinaire behandeling
Na zes weken deelname vindt er een multidisciplinaire tussenevaluatie plaats waar jij en je ouders bij uitgenodigd worden. Voor aanvang van de evaluatie vul je met ondersteuning van de sociotherapeut jouw eigen evaluatieformulier in. De bij jou betrokken disciplines verzorgen eveneens een verslag. In de evaluatiebespreking staat de voortgang van jouw behandeldoelen en daarmee jouw welzijn centraal. Jouw behandeldoelen kunnen worden bijgesteld of voortgezet.

De exacte duur van de behandeling is afhankelijk van de vorderingen die jij en je ouders maken en bedraagt maximaal drie maanden. Na drie maanden vindt de eindevaluatie van je behandeling plaats waar jij en je ouders opnieuw bij uitgenodigd worden. In de eindevaluatie krijg je mogelijk advies over een vervolgbehandelaanbod.