Praktijkorganisatie

Kinderfysiotherapie

Klachtenregeling
Kinderfysiotherapie DOK018 is aangesloten bij de beroepsvereniging voor kinderfysiotherapeuten NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie). Hierdoor is de praktijk automatisch aangesloten bij de landelijke klachtenregeling voor paramedici van de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

Klantervaring
Ieder jaar voert kinderfysiotherapie DOK018 een klantervaringsonderzoek uit. Op deze manier willen wij inzicht krijgen in uw ervaringen met de praktijk. Na het afronden van het behandeltraject van uw kind ontvangt u een korte enquête. Hierin wordt gevraagd hoe u de zorg voor uw kind heeft ervaren en of u nog verbetersuggesties heeft. Het invullen van de enquête gebeurt anoniem. Op basis van de resultaten uit het klantervaringsonderzoek worden aanpassingen in de praktijk gemaakt om zo de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk te houden.

Waarneemregeling
Tijdens de behandeling bij kinderfysiotherapie DOK018 kan het voorkomen dat uw behandelend kindefysiotherapeut op vakantie gaat. De behandelingen worden dan overgenomen door één andere kinderfysiotherapeut van DOK018. Er vindt een uitgebreide overdracht plaats zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten. Wij zoeken dan met u naar een passende oplossing.

Bij kortdurende ziekte van uw behandelend kinderoefentherapeut kan het voorkomen dat behandelingen worden afgezegd. Bij langdurige ziekte streven wij naar adequate vervanging. Deze vervanging wordt altijd uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut.

Hygiëne
Behandelcentrum DOK018 draagt zorg voor schone behandelkamers en schone toilet- en doucheruimtes.

Privacy
Behandelcentrum DOK018 hecht veel waarde aan de privacy van uw kind. In alle behandelkamers is de privacy daarom gewaarborgd. Wel werken de kinderfysiotherapeuten regelmatig in open ruimtes om zo de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven van het kind te integreren.

Daarnaast hanteren wij binnen onze praktijk een privacy regelement. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit computerbestand is niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals verwijsbrieven, worden in een afgesloten kast bewaard. Download hier onze Privacy Policy.

Psychologie Kind- en Jeugd

Privacy en dossiervorming

Met vertrouwelijke gegevens wordt discreet omgegaan. Psychologen zijn, net als artsen, gebonden aan hun beroepsgeheim. Dat betekent dat er niets over de cliënt of de inhoud van de gesprekken besproken mag worden met derden, tenzij de cliënt expliciet en schriftelijk toestemming geeft. Vanuit het oogpunt van continue zorg heeft DOK018 graag contact met de huisarts, kinderarts of verwijzer. Het contact vindt alleen plaats met jouw toestemming.?Eveneens worden jouw gegevens niet aan andere partijen, zoals bijvoorbeeld onderzoeksinstanties, verstrekt zonder jouw goedkeuring.?Tijdens de behandeling zullen de belangrijke zaken omtrent je behandeling vastgelegd worden in een (electronisch) dossier. Het spreekt voor zich dat ook die gegevens strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. Je dossier is eigendom van DOK018. Je mag het dossier inzien en kopiëren, maar niet meenemen.?Als je ouders betrokken zijn bij de behandeling mogen zij jouw dossier slechts inzien met jouw toestemming.?Na afloop van de therapie wordt jouw dossier, volgens de wettelijke eisen, nog vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Wet voor uw rechten en plichten?

DOK018 houdt zich aan de beroepscode van het NIP en aan de wet WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Hierin zijn de rechten en plichten van cliënten en behandelaars opgenomen. Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in jouw dossier en het privacyrecht. Je vindt meer informatie over de WGBO op www.hulpgids.nl.

Klachten

DOK018 heeft het leveren van kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Gestreefd wordt naar een duidelijke en goede communicatie met de cliënt. Toch kan het zo zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Geadviseerd wordt om dan in eerste instantie contact op te nemen met de desbetreffende behandelaar, zodat bekeken kan worden of we er samen uitkomen. Soms is er sprake van een misverstand of is er onvoldoende communicatie geweest.